රාහු කාලය

රාහු කාලය ආරම්භ වන්නට තව

ඔබගේ කාල කලාපය අපි ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කළ කාල කලාපයට වෙනස් වේ. ඔබගේ කාල කලාපය භාවිතා කර රාහු කාලය නැවත ගණනය කිරීමට කරුණාකර පිටුව නැවත පූරණය කරන්න.

2021-06-23 වන අද දින,
උදෑසන රාහු කාලය පවතින්නේ
23:53:16 - 01:56:08 දක්වායි.
සන්ද්‍යා කාලයේ රාහු කාලය පවතින්නේ
11:53:16 - 13:56:08 දක්වායි.

ශුභ දිශාව ඊසාන
මරු සිටින දිශාව නිරිත
ඉර උදාව 05:53:16
ඉර බැසීම 18:26:08

හෙට (24) උදෑසන රාහු කාලය පවතින්නේ
01:23:30 - 03:26:20 දක්වායි.
හෙට සන්ද්‍යා කාලයේ රාහු කාලය පවතින්නේ
13:23:30 - 15:26:20 දක්වායි.

රාහු කාලය ලෝකයේ ඔබ සිටින ස්ථානය අනුව වෙනස් වේ. වඩාත් නිවැරදි රාහු කාලය ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයට ලබා ගැනීමට ඔබගේ වර්තමාන ස්ථානය ලබාදෙන්න.

කාල කලාපය
Asia/Colombo

වෙනත් ඕනෑම දිනයක් සඳහා රාහු කාලය ගණනය කිරීම